Digitalni modeli terena

IZRADA DMT-a IZ ANALOGNIH PODLOGA

Analogne podloge koristimo kao izvor kada:

  • treba izraditi model većeg područja
  • nema dovoljno vremena za terensko snimanje
  • treba izraditi model nekog prethodnog stanja terena

Analogna podloga

Princip rada je slijedeći:

  1. Najprije je potrebno georeferencirati analogne podloge
  2. Potom se vrši 3D digitalizacija svih visinskih podataka sa podloge , lomnih i strukturalnih linija te ostalog sadržaja koji želimo prikazati
  3. Nakon toga pristupa se samom modeliranju pomoću odgovarajućih programskih alata

Ulazni podaci za generiranje DMT-a nakon 3D digitalizacije

PRIMJERI:

UŠĆE RIJEKE BUNE U NERETVU

Prikaz modela u formi nepravilne mreže trokuta (TIN)

Prikaz modela u formi pravilne mreže kvadrata (GRID)

Vizualizirani prikazi na temelju nepravilne mreže trokuta:

OTOK VIS

Prikaz modela u formi nepravilne mreže trokuta (TIN)

Vizualizirani prikaz na temelju pravilne mreže kvadrata