Dokumentiranje arheoloških lokaliteta

Dokumentaciju je moguće izraditi u četiri nivoa:

 1. Prostorna baza podaka mjerenja
 2. Klasična dokumentacija
  1. Pogledi sa strukturom zidova
  2. Tlocrti
  3. Presjeci sa pogledima
  4. Kotiranje svih nacrta
 3. Trodimenzionalni plošni model
 4. Trodimenzionalni poligonalni model

Prostorno skeniranje ima izuzetnu važnost pri dokumentiranju arheoloških lokaliteta zbog brzine terenskih radova nakon kojih se čitav posao može obaviti u uredu. To naročito dolazi do izražaja kada je arheološki nalaz posljedica građevinskih radova jer bitno ubrzava arheološke istraživačke radove. Samim time, maksimalno se smanjuje zastoj i materijalni gubici, zbog kašnjenja, u građevinskim radovima. U ovakvim slučajevima prostorno skeniranje se pokazuje kao višestruko korisno.