Primjena prostornog skeniranja u građevini

Zgrade

PROČELJA ZGRADE NOVOG RODILIŠTA NA FIRULAMA U SPLITU

 • Mjerenje je vršeno u svrhu postavljanja staklene fasade pa je bilo vrlo bitno precizno dobiti geometriju nosive konstrukcije.
 • Skeniranje je izvršeno sa rezolucijom od 1 cm.
 • Iz podataka mjerenja generirani su horizontalni i vertikalni presjeci na zadanim pozicijama.
 • Zahvaljujući prostornom skeniranju uočene su deformacije nosive konstrukcije što je omogućilo projektantu da izbjegne pucanje stakala na fasadi nakon postavljanja čime je izbjegnuta veća materijalna šteta.

PRORAČUN POVRŠINA PLOHA ZA BETONIRANJE, DEBLJINE I VOLUMENA UGRAĐENOG BETONA KOD TEMELJENJA ZGRADE

 • Izvršeno je skeniranje zemljane plohe prije betoniranja i plohe betona na istom području.
 • Na temelju podataka mjerenja generirani su poligonalni modeli obaju ploha.
 • Automatiziranom komparacijom ploha zemlje i betona dobivene su debljine betona i njihova distribucija na zadanoj površini
 • U tabelarnom prikazu debljine betona su izražene kao greške, odnosno, odstupanja plohe betona od zemljane plohe.
 • Ovakvi grafički prikazi omogućuju vrlo jednostavnu, vizualnu inspekciju debljine sloja nanesenog betona na zemljanu podlogu, a samim time i lakše odlučivanje o daljnjim zahvatima.
 • Ovaj princip usporedbe dvije plohe koristi se i kod promatranja pomaka na bilo kojem građevinskom objektu (mostovi, brane, nasipi …)
 • Obzirom da je u oba slučaja zadana ista pomoćna ravnina do koje se računa volumen, oduzimanjem dobivenih vrijednosti volumena dolazimo do točnog volumena, odnosno kubature, ugrađenog betona.